ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

COMMITTEE

ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Viraphng Pranee

พญ. คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์

รศ. พญ. จันทพงษ์ วะสี

ศ.เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ

       
     Radeekorn  

รศ. น.สพ. ปานเทพ  รัตนากร

รศ. ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร

รศ. ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์

รศ. ดร.หัสดี อัพภาสกิจ

       
       

ร.ต.อ. นพ. รุ่งเรือง  กิจผาติ

     
       


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24