COMMITTEE

คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Viraphng Pranee

นายกสมาคม
ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ศ. ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

กรรมการ
ผศ. ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย

       
     Radeekorn  

กรรมการ
รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ 

กรรมการ
ผศ. นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์

กรรมการ
อ.ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์

กรรมการ
อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

       
       

กรรมการ
อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล

 กรรมการ
 อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น

 กรรมการ
 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย

 กรรมการ
 ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ

       
       

 กรรมการ
 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

 กรรมการและประชาสัมพันธ์
 รศ.ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล

 กรรมการและปฏิคม
 ผศ. ดร.กอบพร บุญนาค

 กรรมการและวิชาการ
 ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

       
     who  

 กรรมการและนายทะเบียน
 ดร.วิโรจน์ ปองธนพิสิฐ

 กรรมการและเหรัญญิก
 รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 อ.ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

 กรรมการและเลขาธิการ
 รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

       
Arkom      

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.อาคม ไชยวงศ์คต

     


The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร 02-4197306, 09-416416-24

 

156994
TodayToday118
All daysAll days156994
ขอร่วมไว้อาลัย#อดีตนายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)